Ελένη ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑ, Τεκμήρια της καθημερινής ζωής στο βενετικό Αιγαίο. Τα μεταλλικά ευρήματα των ανασκαφών στο Επάνω Κάστρο της Άνδρου (13ος – 17ος αιώνας), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 29|2019, 141-194


BYZANTINA SYMMEIKTA 29 (2019), 141-194194Evidence of Everyday Life in the Venetian Aegean:The Metal Finds of the Excavationsin Epano Kastro of Andros (13th–15th centuries)Epano Kastro (Upper Castle) is located on the southeastern part ofthe island of Andros and was built by the Venetian sovereigns after 1205(fig. 1). During the period 2004-2010 a research excavation into preeminentparts of the castle was organized by the University of Athens and headedby Assistant Professor Eleni Deliyianni-Doris (fig. 2). The metal finds,mainly from copper alloys and iron, were serving the practical needs ofthe inhabitants. Based on the archaeological context and mainly on thesubsidiary monetary finds, most of them date back to the period of theVenetian rule on the island (1205-1566). They include: lockers (cat.: 1-7, fig.3), keys (cat.: 8-9, fig. 4), revetments (cat.: 10-11, fig. 5), lighting devices (cat.:12-15, fig. 6), fragments of vessels (cat.: 16-26, fig. 7), knives (cat.: 27-31, fig.8), utensils for spinning and sewing (cat.: 32-35, fig. 9), crossbow arrowheads(cat.: 36-39, fig. 10), firearm shots (cat.: 40-42, fig. 10), parts of horseshoes(cat.: 43-44, fig. 11), sockets (cat.: 45-49, fig. 12) and miscellaneous metal components (cat.: 50-54), including iron nails (fig. 13).

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: