Θεοδώρα ANTΩNOΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιοκρισία: Κ. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, Κωνσταντίνου Μανασσή Οδοιπορικόν. Κριτική έκδοση-μετάφραση-σχόλια, Αθήνα 2017., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 29|2019, 397-401


Βιβλιοκρισία: Κ. Χρυσόγελος, Κωνσταντίνου Μανασσή Οδοιπορικόν. Κριτική έκδοση-μετάφραση-σχόλια, Αθήνα 2017.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: