Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Βιβλιοκρισία:D. MARJANOVIC, Creating Memories in Late 8th-century Byzantium. The Short History of Nikephoros of Constantinople [Central European Medieval Studies], Amsterdam University Press 2018, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 29|2019, 402-408


Βιβλιοκρισία:D. Marjanović, Creating Memories in Late 8th-century Byzantium. The Short History of Nikephoros of Constantinople [Central European Medieval Studies], Amsterdam University Press 2018

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: