Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ, Βιβλιοκρισία: Θεοδοσίου διακόνου Ἅλωσις τῆς Κρήτης (960-961). Théodose le diacre, La prise de la Crète, Paris 2017, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 29|2019, 460-462


Βιβλιοκρισία: Θεοδοσίου διακόνου Ἅλωσις τῆς Κρήτης (960-961). Théodose le diacre, La prise de la Crète, Paris 2017

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: