Γεωργία ΦΟΥΚΑΝΕΛΗ, Bιβλιοκρισία: R. G. OUSTERHOUT, Visualizing Community, Art, Material Culture and Settlement in Byzantine Cappadocia, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Dumbarton Oaks Series XLVI, Washington, D.C. 2017, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 29|2019, 441-444


Βιβλιοκρισία: RΟΒΕRΤ G. OUSTERHOUT, Visualizing Community, Art, Material Culture and Settlement in Byzantine Cappadocia, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Dumbarton Oaks Series XLVI, Washington, D.C. 2017, 532 σελ., 510 εικ., ISBN 9780884024132

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: