Δημήτριος ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ, Βιβλιοκρισία: CH. GASTGEBER - O. KRESTEN (eds.), Das Chartular der Paulos-Klosters am Berge Latros. Kritische Edition, Übersetzung, Kommentar und Indices, Wien 2015, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 30, 357-362


Βιβλιοκρισία: CH. GASTGEBER - O. KRESTEN (eds.), Das Chartular der Paulos-Klosters am Berge Latros. Kritische Edition, Übersetzung, Kommentar und Indices, Wien 2015

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: