Μαρινα ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, Βιβλιοκρισία: L. BALLETTO, Aspetti e Momenti della Storia di Cipro (secc. XIII-XV) [Centre de Recherche Scient. Recueil de travaux IV], Λευκωσία 2018, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 29|2019, 507-517


Βιβλιοκρισία: L. Balletto, Aspetti e Momenti della Storia di Cipro (secc. XIII-XV) [Centre de Recherche Scientifique. Recueil de travaux IV], Λευκωσία 2018

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: