Μαριος ΤΑΝΤΑΛΟΣ, Βιβλιοκρισία:Subseciva Groningana X. Studies in Roman and Byzantine Law. In Honour of Roos Meijering, ed. by D. PENNA - F. BRANDSMA - Th. E. van BOCHOVE, Groningen 2019, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 30, 423-426


Subseciva Groningana X. Studies in Roman and Byzantine Law. In Honour of Roos Meijering, ed. by D. Penna - F. Brandsma - Th. E. van Bochove, Groningen 2019

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: