Διονύσιος Α. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ, Aννα Ραδηνή: Η γυναίκα της επαρχιακής αριστοκρατίας στο Βυζάντιο του 12ου αι. μέσα από κτητορικές παραστάσεις., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 22|2012, 71-100


Τα τελευταία χρόνια, η συστηματική έρευνα γύρω από τις Βυζαντινές γυναίκες αποκάλυψε την σημασία του ρόλου τους, κατά τον 11ο-12ο αιώνα, σε πολλούς τομείς του κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού ακόμη βίου του Κράτους.Εχει μελετηθεί αρκετά η παρουσία τους στην καθημερινή ζωή της Κωνσταντινούπολης, αλλά όχι τόσο στην περιφέρεια.  Η μελέτη αυτή αποσκοπεί κυρίως στην ανίχνευση των παραπάνω εξελίξεων και εκτός του χώρου της Κωνσταντινούπολης. Παρότι τα στοιχεία των πηγών γενικά σε σχέση με τις γυναίκες της περιφέρειας (τουλάχιστον για τον 11ο-12ο αιώνα) είναι πενιχρά, οι κτητορικές σκηνές σε επαρχιακά μνημεία, οι οποίες τώρα απαντούν όλο και συχνότερα, αποτελούν πολύτιμο υλικό μελέτης της γυναίκας της επαρχιακής élite του Κομνήνειου Βυζαντίου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: