Θεοδώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιοκρισία του: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS (επιμ.), Niketas Choniates. A Historian and a Writer, Geneva 2009, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 21|2011, 353-364


Book review: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS, Niketas Choniates. A Historian and a Writer, La Pomme d’Or, Geneva 2009, pp.272+7 plates.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: