Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ, Βιβλιοκρισία του: ΑΝGELIKI E. LAIOU - CECILE MORRISSON, The Byzantine Economy (Cambridge Medieval Textbooks), New York 2007, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 21|2011, 365-372


Bιβλιοκρισία του:ΑΝGELIKI E. LAIOU - CECILE MORRISSON, The Byzantine Economy (Cambridge Medieval Textbooks), New York 2007

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: