Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Bιβλιοκρισία του: V. SYROS, Die Rezeption der aristotelischen politischen Philosophie bei Marsilius von Padua. Eine Untersuchung zur ersten Diktion des Defensor pacis [Studies in Medieval and Reformation Traditions, ed. by A. C. Gow, v. 134], Leiden, 2007, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 21|2011, 397-399


  Βιβλιοκρισία του : V. SYROS, Die Rezeption der aristotelischen politischen Philosophie bei Marsilius von Padua. Eine Untersuchung zur ersten Diktion des Defensor pacis. [Studies in Medieval and Reformation Traditions, edited by Andrew Colin Gow, volume 134], Brill, Leiden-Boston 2007, σελ. X+364, ISSN 1573-4188

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: