Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Βιβλιοκρισία του: EIRINI AFENTOULIDOU-LEITGEB, Die Hymnen des Theoktistos Studites auf Athanasios I. von Konstantinopel. Einleitung, Edition, Kommentar [Öst. Akad. d. Wissenschaften]. WBS XXVII, Wien 2008, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 21|2011, 401-403


Βιβλιοκρισία: Eirini Afentoulidou-Leitgeb, Die Hymnen des Theoktistos Studites auf Athanasios I. von Konstantinopel. Einleitung, Edition, Kommentar  [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Institut für Byzanzforschung. Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, WBS XXVII], Wien 2008, σσ. 246+7 πίν. ISBN 978-3-7001-6043-4.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: