Κωνσταντίνος ΧΡΗΣΤΟΥ, Bιβλιοκρισία του: P. ANTONOPOULOS, The Reign of Cunincpert. Saga, Reality, Stability and Progress in Lombard Italy at the End of the Seventh Century, Porphyrogenitus Ltd, Camberley, Surrey 2010, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 21|2011, 405-412


ΒΙβλιοκρισία του: P. ANTONOPOULOS, The Reign of Cunincpert. Saga, Reality, Stability and Progress in Lombard Italy at the End of the Seventh Century, Porphyrogenitus Ltd, Camberley, Surrey 2010, σσ. Χ+138 (ΙSBN 1 871328 18 7).

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: