Μαρίνα ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 21|2011, 413-418


Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009, σσ. xxii + 175 [ΙSBN 978-88-8098-267-8].

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: