Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Βιβλιοκρισία του: R. GOUNELLE (ed.), Les recensions byzantines de l’Évangile de Nicodème [Corpus Christianorum. Series apocryphorum, Instrumenta 3], Turnhout, Brepols 2008, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 20|2010, 315-322


 Βιβλιοκρισία του: R. Gounelle,     Les recensions byzantines de l’Évangile de Nicodème [Corpus Christianorum. Series apocryphorum, Instrumenta 3], Turnhout, Brepols 2008, σσ. 332, ΙSΒΝ 978-2-503-52813-7.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: