Κίμων Χ. ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ, Βιβλιοκρισία του: A. KALDELLIS - S. EFTHYMIADIS, Prosopography of byzantine Lesbos 284-1355 A. D. A Contribution to the social History of the Byzantine province [Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften], Wien 2010, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 20|2010, 323-327


Βιβλιοκρισία του έργου:A. Kaldellis-S. Efthymiadis,  Prosopography of byzantine Lesbos 284-1355 A. D.  A Contribution to the social History of  the Byzantine Province, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien  2010, σ. 204 + 6 χάρτες (ISBN 978 – 3 – 7001 – 4005 – 4)

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: