Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit FRANCESCA PROMETEA BARONE [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 20|2010, 345-347


Βιβλιοκρισία του: Ιoannis Chrysostomi de Davide et Saule homiliae tres, quas edidit Francesca Prometea Barone [Corpus Christianorum. Series graeca 70], Turnhout 2008, σσ. LXII+86, ISBN 978-2-503-52797-0.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: