Ιωάννης ΒΑΣΣΗΣ, Βιβλιοκρισία του: W. HÖRANDNER – A. RHOBY (επιμ.), Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme. Akten des Internationalen Workshop (Wien, 1.-2. Dezember 2006), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 19|2009, 315-322


βιβλιοκρισία του WOLFRAM HÖRANDNER – ANDREAS RHOBY (επιμ.), Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme. Akten des internationalen Workshop (Wien, 1.–2. Dezember 2006), [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften, 371. Band / Veröffentlichungen zur Byzanzforschung XIV], Wien 2008, σελ. 128 + 66 πίν.(ISBN 978-3-7001-6495-1)

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: