Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Η πρόνοια του Μονομάχου και η διαμάχη για τον Χάντακα (1333-1378), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 14|2001, 257-272


  Lénos MavrommatisLa pronoia de Monomaque et le litige à propos de Chantax (1333-1378)L'article traite de l'affaire des moulins à eau du village Chantax aux embouchures de Strymon. En effet, un long litige opposa les monastères de Zographou et de Chilandar sur la possession des moulins et de leurs revenus. Nous en distinguons deux phases: a.  L'acte du Prôtos Chariton (1378) qui contient un aphorismos contre les représentants de Chilandar qui avaient présenté des actes falsifiés.b.  Le prôtokynègos Jean Vatatzès avait remis, en tant que recenseur, les revenus des moulins à l'éparchos Michel Monomachos, mais au lieu des 50 il lui remis 102 hyperpres. Il y eut, donc, fraude au détriment du fisc.Plusieurs facteurs ont influencé l'évolution de cette affaire: le pouvois serbe, durant et après le regne de Stefan Dušan, celui du despote Jean Uglieša et, enfin, celui des frères Alexis et Jean, à Christoupolis.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: