Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Σχετικά με τα αίτα της εκθρόνισης του πατριάρχη Νικολάου Α' Μυστικού (907), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 11|1997, 23-36


  Bassiliki N. Blyssidu Über die Gründe der Absetzung des Patriarchen Nikolaos I. Mystikos (907)In dieser Arbeit werden Ähnlichkeiten der politischen Tätigkeit des Photios mit jener des Nikolaos Mystikos während seines ersten Patriarchats erörtert. Die Anfänge der Einmischung des Nikolaos I. in die politischen Angelegenheiten des byzantinischen Reiches rufen ähnliche Taten seines Lehrers Photios zurück. Beide Patriarchen kamen den Drungariern der Flotten, Adrianos, und Eustathius energisch zur Hilfe, als sie als verantwortliche für den Fall von Syracus (878) und Taormina (902) von den jeweiligen Kaisern Basileios I. und Leon VI. beurteilt wurden.In ihrem Versuch ihre Ansichten und politische Ziele durchzusetzen, zogen Photios und Nikolaos I. ausgewählte Vertreter der adeligen Spitze der Gesellschaft zusammen. Diese strebten unter der Führung von Kurkuas, Babutzikos, Andronikos Dux, die allerdings aus Paphlagonien stammten, nach der Niederwerfung des Basileios I. und Leons VI. Die Ähnlichkeiten in Bezug auf die Tätigkeit der beiden Patriarchen sind wesentlich und offensichtlich.Durch die Absetzung des Nikolaos Mystikos, versuchte Leon VI. vielleicht auch nicht nur seine eigene Lösung in das berühmte 'Tetragamieproblem' durchzusetzen, sondern auch die Wiederholung einer Geschichte zu vermeiden, die jene des Photios erinnern würde.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: