Λένος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Σημειώσεις για την εικόνα του «Άλλου» στο Βυζάντιο, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 10|1996, 235-239


  Lenos Maurommatis Notes sur l'image de l'autre à Byzance Les approches et les méthodes d'analyse affinées par les anthropologues et les ethnologues ont enrichi le bagage de l'historien qui, en ce qui concerne Byzance, ne paraît pas toujours prêt à les adopter. Or le thème de l'alterité ou de l'identité nationale nous oblige d'aborder nos sources d'un nouveau point de vue.A titre d'exemple notons l'Alexiade d'Anne Comnène, représentant bien les attitudes de son époque envers 1'«autre». De ce texte ressort clairement la conception d'un espace hiérarchisé: celui de l'empereur, celui des Romains et celui délégué aux peuples «étrangers», voire «barbares».

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: