Μανούσος Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Τὰ ἐπιγραφικὰ χαράγματα τῆς κρητικῆς μονῆς Φανερωμένης Τράχηλα μὲ βάση τὶς φωτογραφίες Δ. Α. Ζακυθηνοῦ, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 9|1994, 21-31


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: