Γεώργιος ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Ἡ νομισματικὴ ἀγορὰ κατἀ τἠ Λατινοκρατία (13ος-15ος αἰ.), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 9|1994, 265-278


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: