Δημήτριος Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ἡ ἀνέκδοτη διαθήκη τοῦ Μανουὴλ Ἰωαννάκη (μέσα ΙΔ' αἰ.) καὶ ἄλλα κείμενα σχετικὰ μὲ τὴ μονὴ τῆς Θεοτόκου στὸν Στύλο τῶν Σταγῶν, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 9|1994, 279-294


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: