Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ὁ Βίος τοῦ Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου (BHG 1039-1041), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 8|1989, 33-59


  Christine Angelidi La  Vie de Marc l'Athénien (BHG 1039-1041) Edition critique du texte de la Vie de Marc l'Athénien, dont le témoin le plus ancien date du 12ème siècle. Le récit, composé probablement au 8ème ou 9ème s., se réfère à l'époque primitive de la vie monastique en Egypte. Dans l'Introduction sont discutés les divers emprunts à l'hagiographie ancienne qui composent la personnalité du saint, la structure du récit, la tradition manuscrite et les principes de l'établissement du texte; en appendice, quelques remarques sur le temps de la narration.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: