Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ, Τὸ Βυζάντιο καὶ ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῶν λαῶν τοῦ Καυκάσου καὶ τῆς Κριμαίας (6ος αἰ.), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 8|1989, 405-434


  Sophie PatouraByzance et la christianisation des peuples du Caucase et de Crimée La question de la diffusion du christianisme chez les peuples du Caucase et de la Crimée au VIe siècle dans les cadres de la politique extérieure de Byzance consiste l'objet de notre étude. Dans le premier chapitre nous analysons la christianisation de la Lazique et de l'Ibérie, régions d'une grande importance stratégique tant pour l'Empire Byzantin que pour l'Empire Perse. Dans le deuxième chapitre nous examinons les efforts de Byzance pour la christianisation et l'approche idéologico-politique des Abasges et des Tzannes, peuples barbares qui n'avaient pas jusqu'alors reçu aucune influence directe ou indirecte de Byzance. Enfin dans le troisième chapitre nous nous occupons de la position des Huns de Bospore, des Huns Sabirs, des Hèrules du Danube et des Goths de Crimée, peuples que la diplomatie byzantine avec l'Eglise avaient réussi d'approcher idéologiquement et politiquement et de les rendre des alliés fidèles de l'Empire. L'analyse critique de chacun de ces cas de christianisation fait ressortir leur caractère éminemment politique et le rôle primordial joué dans ces cas, par l'Empereur byzantin. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: