Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο γιὰ τὴ θεσσαλικὴ ἐπισκοπὴ Σταγῶν (τοῦ ἔτους 1163). Ἀνέκδοτα τεμάχια τοῦ ἐγγράφου καὶ μερικὲς πρῶτες παρατηρήσεις, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 7|1987, 19-32


   Era L. Vranoussi Le plus ancien document conservé sur l'évêché thessalien de Stagi. Morceaux inédits de la charte et quelques remarques préliminaires        Au cours de ses recherches dans les archives des Météores, l'auteur a repéré (dans le couvent de Varlaam) quatre morceaux (en papier) très endommagés d'une charte byzantine ayant trait à l'évêché de Stagi (lignes conservées: 56+12+34=102).- L'étude du document l'a menée à la conclusion que ce dernier constitue la première partie manquante (mais toujours acéphale) d'un acte de 1163 dont la dernière partie (lignes: 55) est conservée à Paris (Suppl. grec 1371). Cette dernière partie a été éditée et richement commentée par Ch. Astruc (Bull. Corr. Hell. 83, 1959, p. 206-256).- Description et analyse de la partie inédite; essai de reconstitution du document entier. Suivent quelques remarques préliminaires. A signaler, entre autres, que la partie inédite de cette charte nous transmet une définition précise du terme de Κληρικοπάροικοι.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: