Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκρατορικὸς θεσμὸς καὶ ἡ πρώτη ἐκθρόνιση τοῦ πατριάρχη Φωτίου, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 7|1987, 33-40


  Vassiliki Vlyssidou L'institution impériale byzantine et la première déposition du patriarche Photius Selon l'avis de l'auteur, la première déposition de Photius doit se placer dans le cadre des efforts de l'empereur Basile Ier pour renforcer l'institution impériale byzantine. Renforcement de l'institution impériale à Byzance, à son tour, signifiait pour Basile Ier réconciliation avec le pape de Rome qui, seul, pouvait tolérer une nouvelle souveraineté byzantine sur des territoires occidentaux.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: