Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῆς «Βιβλιοθήκης» τοῦ Φωτίου, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 7|1987, 165-181


  A. Markopoulos A propos de la datation de la «Bibliothèque» de Photius L'auteur considère a) qu'on ne peut pas dater la «Bibliothèque» uniquement d'après la mention de l'ambassade chez les Arabes dans l'épître liminaire; b) il révèle l'existence d'un grand nombre de passages parallèles entre une lettre de Photius adressée aux Arméniens (n° 284/ Laourdas - Westerink) et les codices 229-230 de la «Bibliothèque». Ce dernier élément nous ramène à l'hypothèse que la «Bibliothèque» -comme nous a été transmise- est une oeuvre de vieillesse de Photius. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: