Άννα Β. ΚΑΡΑΜΑΛΟΥΔΗ, Οι μεταβολές στην πολιτική του Ζήνωνος μετά την πτώση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους και οι Οστρογότθοι ηγεμόνες (476-481), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 6|1985, 73-90


   Anne B. CaramaloudiLes revirements de la politique de Zénon après la chute de l'empire d'Occident et les souverains Ostrogoths (476-481) La période des cinq ans qui suivirent la chute de l'empire romain d'Occident (476-481) est marquée par une confrontation violente de deux idéologies opposées dans l'empire d'Orient: l'antibarbarisme et le probarbarisme, et cette confrontation prend des tournures dramatiques. L'étude aspire à placer dans leur contexte réel les revirements successifs dans les deux camps adverses. La méthode employée est l'interprétation des quelques événements capitaux de ces cinq ans et leur confrontation avec l'attitude adoptée par les deux souverains Ostrogoths, Theodoric Strabon et Theodoric l'Amale, à de diverses circonstances.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: