Βούλα ΚΟΝΤΗ, Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς Ἀρκαδίας (395-1209), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 6|1985, 91-124


 Voula Konti Contribution à l'étude de la géographie historique de l'Arcadie L'article est consacré à l'étude de la géographie historique de l'Arcadie (Péloponnèse), pendant la période byzantine (395-1209). Après une brève introduction historique sont enregistrés et annotés les sites classés par ordre alphabétique.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: