Άννα ΑΒΡΑΜΕΑ, Νομισματικοὶ «θησαυροὶ» καὶ μεμονωμένα νομίσματα ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο (ΣΤ΄-Ζ΄ αἰ.), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 5|1983, 49-90


   Anna Avraméa «Trésors» monétaires et monnaies isolées du Péloponnèse (VIe- VIle siècles) Dans le cadre d'un travail élargi concernant le Péloponnèse aux VIe et VIle s., la recherche a affronté les lacunes du matériel numismatique que la présente étude tente sinon de combler, au moins de diminuer. La recherche a été effectuée dans le Musée Numismatique d'Athènes, avec l'aide de l'Ephore Madame Manto Oikonomidou, au Musée de l'Ancienne Corinthe (collection de l'American School of Classical Studies at Athens), au Musée d'Argos (collection de l'Ecole Française d'Athènes), aux Musées et Ephories des Antiquités de Patras, de Sparte et d'Olympie.L'étude comprend la présentation, par ordre géographique, de «trésors» monétaires édités et inédits ainsi que de monnaies isolées du VIe et VIle s. Notamment elle signale: l'emplacement de leur découverte, la date et les conditions de leur découverte, leur dépôt actuel, la bibliographie, leur constitution, la date et les ateliers de leur émission ainsi que la date de leur enfouissement ou de leur perte. Les données numismatiques sont mises en relation avec les données des sources littéraires qui mentionnent les pertubations dues aux invasions Avaro-Slaves.Les trente-six «trésors» signalés peuvent être groupés en trois catégories: a) «trésors» qui contiennent de petites monnaies de bronze (minimi) du Ve et VIe s., b) «trésors» du dernier quart du VIe s., c) «trésors» des deux premières décennies du VIle s. Tenant compte du matériel recueilli, nous pouvons distinguer des vagues successives d'invasions mais nous ne pouvons ni tracer l'itinéraire des envahisseurs ni fixer une date précise.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: