Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ἡ περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ συμβολισμὸς, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 5|1983, 91-125


  Christine Angelidi La description des Saints Apôtres par Constantin le Rhodien. Architecture et symbolisme Après un aperçu de l'histoire de l'église des Saints Apôtres d'après Eusèbe et Procope et le dégagement des axes autour desquels s'articulent leurs descriptions, l'auteur propose une nouvelle lecture du poème de Constantin le Rhodien sur les Saints Apôtres. Ainsi, l'a. essaie de préciser le sens de certains termes techniques, employés par le Rhodien, et procède à la reconstitution du plan de l'église se tenant strictement aux données contenues dans le poème. A une deuxième partie de ce travail sont étudiés les rapports entre le réel et l'imaginaire: eschatologie, cosmographie et sacré exprimés par des formes et des volumes.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: