Αθανάσιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Βίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 5|1983, 249-285


  A. Markopoulos  La Vie de l'impératrice  Théodora (BHG 1731)  La Vie de l'impératrice Théodora (BHG 1731) est éditée pour la première fois par W. Regel dans Analecta Byzantino-Russica, St. Petersbourg 1891, pp. 1-19, d'après le ms. British Museum Add. 28270, ff. 1 - 16v. La présente édition est fondée sur les trois mss. connus (British Museum Add. 28270, Messina, Bibl. Universitaria, San Salvatore 30, ff. 227-232v et Vaticanus gr. 2014, ff. 136v-143); l'édition est complétée d'un commentaire historique.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: