Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ, Ὁ νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μέθοδος καὶ προβλήματα), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 1|1966, 17-34


 A. D. KominisLe nouveau catalogue des manuscrits du monastère de Saint-Jean, à Patmos (Méthode et problèmes) Parmi les travaux en cours du Centre de Recherches Byzantines, il faut signaler la préparation d'un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos. L'auteur expose brièvement les raisons qui ont imposé la rédaction de ce catalogue, la méthode qu'il a suivie et les problèmes qu'il envisage. Par la suite, il donne, à titre de specimen, la description du manuscrit N° 33, qui contient des œuvres de Grégoire de Nazianze.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: