Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ, Λανθάνον δίφυλλον τοῦ πατμιακοῦ κοντακαρίου 212, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 1|1966, 125-136


  A. D. Kominis Deux feuillets égarés  du kontakarion 212  de Patmos           L'auteur a retrouvé deux feuillets provenant du kontakarion n° 212 de Patmos. Le contenu, reproduit en entier, comporte des hymnes nouveaux et montre l'importance des manuscrits de Patmos pour l'hymnographie. L'étude codicologique a amené l'auteur à constater que le Patmiacus 212 était initialement composé de 47 quaternions; il en a perdu, avant 1829, 7 quaternions du début et 4 de la fin; ces pertes correspondent à 75-80 hymnes, dont certains étaient transcrits en entier.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: