Τηλέμαχος ΛΟΥΓΓΗΣ, Βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, "Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία", Βυζαντινά Σύμμεικτα, 18|2008, 209-220


βιβλιοκρισία του: Ελένη Τούντα, Το δυτικό sacrum imperium και η βυζαντινή αυτοκρατορία

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: