Κ. Σβολόπουλος, Κωνστ. Απ. Βακαλοπούλου, Οικονομική λειτουργία του μακεδονικού και θρακικού χώρου στα μέσα του 19ου αιώνα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου, Μακεδονικά, 21|1981, 432-434


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: