Πρωτοπρεσβύτερος Ιω. Αλ. Μανίκας, Το Τάγμα των Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη και η Ουνία. Νέα στοιχεία [Pére IOANNIS MANIKAS, Qulques informations sur l' ordre des Lazaristes et les Uniates à Thessaloniki], Μακεδονικά, 35|2006, 215-223


L’auteur présente quelques informations sur les activités des Catholiqueset des Lazaristes à Thessaloniki depuis la dislocation de l’ordre des Jésuites(1783), jusqu’à 1890. C’était l’époque où des bulgares qui vivaient à Thessaloniki, convertis à l’ordre des Uniates, s’étaient unis aux autres catholiqueset entreprirent l’édification d’une église uniate à l’entrée de la ville. Le consulgrec Georges Dokos, dans un rapport, daté du 3 juillet 1890, adressé à l’ambassade grecque de Constantinople, évoque la fondation de cette église desBulgarouniates, qui, toutetois, ne s’est jamais parfaite. Ces fondementsétaient situés, jusqu’à 1970 (ci), sur le terrain de l’hôtel «Kapsis».

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: