ΣΕΒΑΣΤΗ ΖΩΗ, ιερατικός τύραννος - πατριαρχική και μεγάλη ψυχή. ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΚΗΡΟΥΛΑΡΙΟΣ: ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ, Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια, 6|2006, 235-258


Le philosophe Michel Psellos et le patriarche Michel Cérulaire constituentincontestablement deux personnalités qui ont marqué la scène politique del'empire byzantin du Xle siècle par leur comportement et caractère ambigus.L'évolution des relations des deux personnes constitue le sujet de la présenteétude. Douze textes du philosophe concernant le patriarche et contribuant àl'évaluation de la personnalité des deux personnes et principalement de leurécrivain, servent de guide. Il s'agit de neuf lettres, l'Accusation, laChronographie et l'Oraison Funèbre. Le contenu contradictoire des textesprovoque doute légitime pour le caractère, en ce qui concerne Cérulaire, maisplutôt leur écrivain lui-même, Michel Psellos.Les deux hommes expriment deux cosmothéories différentes quicaractérisent la société du milieu Xle siècle, le mysticisme et l'humanismechrétiens. Néanmoins, en écartant les différences idéologiques, ils seprésentent tous les deux exceptionnellement adaptables. Enfants authentiquesdu Xle siècle et des machinations, qui prédominaient la scène politiquede l'empire, j'oserais dire que les deux hommes étaient tellement semblableset en même temps différents. Exceptionnellement ambitieux et souventimpudiques, ils avaient la malchance d'appartenir à des camps différrents.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: