Τίτλος:

Εώα και Εσπέρια

Online ISSN:

2241-7540

Τα Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια είναι ένα έγκριτο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, που εκδίδεται από την Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση (ΕΕΣΜΝΕΔ) και στο οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο τις σχέσεις του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση κατά την περίοδο από τον 4ο έως και τον 18ο αιώνα. Το περιοδικό δέχεται προς δημοσίευση άρθρα από ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών αντικειμένων με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία, τη φιλολογία, την αρχαιολογία, την ιστορία των θεσμών και την αρχειακή έρευνα. Στα Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια δημοσιεύονται επίσης βιβλιοπαρουσιάσεις-βιβλιοκρισίες. Οι μελέτες μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα. Η διαδικασία κρίσης και δημοσίευσης εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των μελετών.


ΠεριεχόμεναΤεύχος: 8

Τεύχος: 7

Τεύχος: 6

Τεύχος: 5

Τεύχος: 4

Τεύχος: 3

Τεύχος: 2

Τεύχος: 1

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: