Αλέξης Ιωαννίδης, Απλήρωτες υπερωρίες στην Ελλάδα. Προσδιοριστικοί παράγοντες και θεωρητικές ερμηνείες, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 139|2013, 3-24


Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται αύξηση των απλήρωτων υπερωριών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Το φαινόμενο αυτό επιζητεί εξήγηση, αφού σύμφωνα με την επικρατούσα οικονομική θεωρία δεν θα έπρεπε να παρατηρείται απλήρωτη εργασία. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί εναλλακτικές θεωρητικές ερμηνείες με ταυτόχρονη προσπάθεια για την εμπειρική τους τεκμηρίωση. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια κριτική αποτίμηση των θεωρητικών αυτών εξηγήσεων και πραγματοποιείται οικονομετρική εκτίμηση των παραγόντων που οδηγούν τους Έλληνες εργαζόμενους να πραγματοποιούν απλήρωτες υπερωρίες. Με βάση τα ευρήματα της εμπειρικής διερεύνησης αποτιμώνται οι εναλλακτικές θεωρητικές ερμηνείες του φαινομένου αλλά και οι επιπτώσεις από πολιτικές για το χρόνο εργασίας στην Ελλάδα.

Follow EKT: