Καίτη Μιχαλοπούλου, Οι περιπέτειες της απόδοσης των όρων της δειγματοληπτικής θεωρίας και πρακτικής στις κοινωνικές διερευνήσεις και to ανύπαρκτο «στατιστικό σφάλμα»: ένα σχολιασμένο αγγλοελληνικό γλωσσάριο, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137|2012, 3-49


Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται σχολιασμένο ένα αγγλοελληνικό γλωσσάριο των όρων της δειγματοληπτικής θεωρίας και πρακτικής στις κοινωνικές διερευνήσεις. Ο σχολιασμός βασίζεται κυρίως στην απόδοση των στατιστικών όρων από τους καθηγητές Αθανασιάδη, Κοκολάκη και Χρυσαφίνου, το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, το Διεθνές Στατιστικό Ινστιτούτο και τα κείμενα των ερευνών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Διαπιστώνεται ότι ζητήματα θεωρίας και πρακτικής των δειγματοληπτικών ερευνών αποδίδονται ορθά από την ΕΣΥΕ. Επίσης, καταδεικνύεται η ασυμφωνία των στατιστικών ακόμα και για την απόδοση βασικών στατιστικών όρων και, βεβαίως, η ανυπαρξία του ελληνικής επινόησης «στατιστικού σφάλματος» ως στατιστικού όρου.

Follow EKT: