Τάσος Λιάμπας, Δραστηριότητες σχολής, εξωσχολική μάθηση και απασχόληση για τον μαθητή της Γ´ λυκείου στο φάσμα του καθημερινού εξωσχολικού χρόνου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137|2012, 141-172


Στην εργασία εξετάζονται οι καθημερινές δραστηριότητες του μαθητή της Γ´ λυκείου μετά το σχόλασμα. Ειδικότερα, συσχετίζονται βασικοί παράγοντες (κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, φύλο, επίδοση και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) που συνθέτουν το προφίλ του, τόσο με δραστηριότητες που είναι επανάληψη του σχολικού «εργασιακού βίου» (π.χ. φροντιστήριο) όσο και, σπανιότερα, βιοπορισμού (δουλειά), αλλά και μ' εκείνες που δίνουν περιεχόμενο στη σχόλη του (π.χ. παρέες, μουσική κ.ά.).

Follow EKT: