Θωμάς Μαλούτας, ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134|2011, 51-70


Μετά από μια σύντομη σκιαγράφηση των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στις κοινωνικές δομές των πόλεων, το κείμενο αυτό αναφέρεται στις ειδικότερες επιπτώσεις που υφίστανται ή διαφαίνονται στην Αθήνα ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής κρίσης ελλείμματος. Η συζήτηση επικεντρώνεται στις σχετικώς περιορισμένες, κοινωνικά διαχωριστικές, επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην κοινωνία της πόλης, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, καθώς και στις νέες οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις, οι οποίες συνθέτουν το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι κοινωνικά διαιρετικές επιπτώσεις της κρίσης προοιωνίζονται ιδιαίτερα αρνητικές.

Follow EKT: