Χρήστος Α. Ιωάννου, ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134|2011, 133-164


Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τις τεκτονικές αλλαγές που υφίσταται το σύστημα διαμόρφωσης των μισθών στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα τόσο εξωγενών όσο και ενδογενών παραγόντων. Στους εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνονται η χρηματο-πιστωτικοποίηση της διεθνούς οικονομίας και η συνακόλουθη μεγάλη οικονομική κρίση. Στους ενδογενείς παράγοντες κυρίαρχη θέση έχουν οι εκκρεμότητες της τελευταίας εικοσαετίας, που δεν αντιμετωπίστηκαν και οι οποίες αφορούν τα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και διαμόρφωσης των μισθών. Η μετάβαση που συντελείται σήμερα, από ένα σύστημα συλλογικής προς ένα σύστημα ατομικής ρύθμισης της αμοιβής εργασίας, συνδέεται άμεσα με την κατάρρευση του εγχώριου νομικο-διοικητικού συστήματος διαμόρφωσης των μισθών που βασίσθηκε στον ν. 1876/90 και τον τρόπο που αυτός εφαρμόσθηκε. Κατάρρευση που επισπεύσθηκε από τις απαιτήσεις του Μνημονίου για ριζικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες ανατρέπουν κεκτημένα δεκαετιών. Το άρθρο καταλήγει με την επισήμανση ότι η απότομη αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και οι δραστικές αλλαγές στο σύστημα διαμόρφωσης των μισθών, όπως έγιναν, κινδυνεύουν να φέρουν την πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την επικράτηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Follow EKT: