Έλενα Σιέρρα, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 131|2010, 71-107


Η εμπιστοσύνη αποτελεί μια μάλλον αφανή έννοια στην κοινωνιολογία της υγείαςκαι της ασθένειας. Ωστόσο, η προσεκτική ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει τιςδιαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στην εμπιστοσύνη στη φροντίδα υγείας,ειδικά σε ό,τι αφορά τη σχέση της ιατρικής με το κοινό. Η παρούσα εργασία επιχειρείνα προσδιορίσει αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο έργο του TalcottParsons και στις πρώιμες θεωρίες των επαγγελμάτων στις θεωρίες της επαγγελ-ματοποίησης και της ιατρικοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του έργου τουEliot Freidson- στα έργα του Michel Foucault και στη φουκωική παράδοση στηνκοινωνιολογία της υγείας- και στις πρόσφατες μελέτες που εστιάζουν στο ενδεχόμενοτης ύφεσης της δημόσιας εμπιστοσύνης προς την ιατρική. Οι σχέσειςεμπιστοσύνης είναι εγγενώς δυναμικές και, καθώς διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλονπαροχής φροντίδας υγείας, οι βάσεις της εμπιστοσύνης μεταβάλλονταικαι το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για την έννοια αυξάνεται.

Follow EKT: