Γεώργιος Αλεξιάς, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 131|2010, 109-136


Το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία επιχείρησεπρωτίστως την καταγραφή της επαγγελματικής εξουθένωσης του ιατρικούπροσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».Συμπληρωματικά, επιχειρήθηκε η μελέτη της σχέσης μεταξύ επαγγελματικήςεξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης. Το δείγμα αποτελείταιαπό 392 γιατρούς, και χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιοMaslach Burnout Inventory (Maslach, Jackson, and Leiter, 1996) και τοερωτηματολόγιο επαγγελματικής ικανοποίησης των Warr, Cook και Wall(1979). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο αυξάνεται η επαγγελματικήεξουθένωση των γιατρών τόσο μειώνεται η επαγγελματική τους ικανοποίηση.Επίσης, οι συνιστώσες της επαγγελματικής εξουθένωσης φαίνεταινα επηρεάζονται από δημογραφικούς (π.χ. ηλικία) και επαγγελματικούς(έτη προϋπηρεσίας, βαθμός στην ιεραρχία) παράγοντες.

Follow EKT: