Ρωξάνη Καυτανζόγλου, Daniel Miller, 2008, The Comfort of Things, Cambridge, UK & Maiden, MA, USA, Polity Press, 302 σελ., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 131|2010, 137-142


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Follow EKT: